Gå vidare

På denna webbplats hittar du material med information till dig och dina patienter. Materialet beskriver risker samt lämpliga försiktighetsåtgärder vid förskrivning av Xeljanz.
Läkemedelsverket har gjort en bedömning att utbildningsmaterialet på denna sida uppfyller villkoret på utbildningsmaterial som anges i försäljningstillståndet.

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Patientkort

Patientkortet är en broschyr i fickformat med viktig säkerhetsinformation som patienterna kan ha med sig överallt. Broschyren innehåller en sammanfattning av den säkerhetsinformation som förskrivaren ger ut inför behandlingen med Xeljanz. Den beskriver också vad patienterna ska vara uppmärksamma på under behandlingen samt hur de kommer i kontakt med sin läkare vid frågor eller problem under behandlingen.

Checklista för förskrivare vid insättning av XELJANZ®

Denna broschyr ger förskrivare information om risker som kan kopplas till användningen av Xeljanz och åtgärder som bör vidtas innan den första dosen administreras.

Checklista för förskrivare vid underhållbehandling med XELJANZ®

Här kan du som är förskrivare av Xeljanz ladda ner en checklista att ha som stöd vid behandlingen av dina patienter. Checklistan beskriver vilka risker du bör vara uppmärksam på och vilka tester du bör utföra under behandlingen.

Produktresumé

Här kan du som jobbar inom sjukvården ladda ner produktresumén för Xeljanz. Den innehåller information om hur man använder läkemedlet på ett säkert och effektivt sätt. Produktresumé uppdateras allteftersom nya data om effekter och säkerhet framkommer.

Förskrivarbroschyr

Förskrivarbroschyren ger på ett lättillgängligt sätt övergripande vägledning till förskrivare av Xeljanz. Broschyren innehåller information om

  • terapeutiska indikationer och kontraindikationer
  • dosering
  • administrering
  • uppföljning
  • laboratorieparametrar
  • försiktighetsåtgärder och risker
  • patientrådgivning
  • rapportering av biverkningar

I broschyren hittar du även en sammanfattande riskhanteringsplan.

Tillgång till det tryckta materialet får du genom att kontakta ditt regionala Pfizerkontor(08-55052000).

 

Om du uppmärksammar några misstänkta biverkningar i samband med XELJANZ-behandling ber vi dig rapportera dessa omgående till:

 

Läkemedelsverket

 

Box 26

 

75103 Uppsala

http://www.lakemedelsverket.se/

 

Date of preparation: 02/2018

XELZ-MT-WEB, V1.0